با توجه به ظرفیت مورد نیاز خود یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید .
فروش هارد 1.2TB

HP HDD 1.2TB

فروش هارد 1.2TB

HP HDD 1.8TB